1920 George Washburn Parlour
P1010066.JPG
P1010067.JPG
P1010068.JPG
P1010072.JPG
P1010073.JPG
P1010074.JPG